ΘΟΠΑΑ

Ιστορικό Οργανισμού

 

Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Τα Νομικά Πρόσωπα με την επωνυμία «Θουκυδίδειος Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αλίμου», «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αλίμου» και «Αθλητικό Κέντρο Αλίμου» συγχωνεύθηκαν σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στις 28 Απριλίου 201 (ΦΕΚ 679) με την επωνυμία «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ». Το νέο Νομικό Πρόσωπο διέπεται από τις διατάξεις των Ν.3463/2006 και 3852/2010 (Δημοτικός Κώδικας και Νέα Αρχιτεκτονική δομή της Αυτοδιοίκησης).

 

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. Η δημιουργία πολιτιστικών υποδομών και η προώθηση του πολιτισμού.
2. Η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας σε όλους τους τομείς (π.χ. χορός, μουσική, εικαστικές τέχνες, θέατρο, κατασκευές, φωτογραφία κ.λπ.).
3. Η δημιουργία συνθηκών για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, σε πνευματικές δραστηριότητες και η ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων τους.
4. Η οργάνωση και πραγματοποίηση διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων με θέματα πολιτιστικά, επιστημονικά, κοινωνικά, οικολογικά, πολιτικά, καλλιτεχνικά, επιμορφωτικά και ψυχαγωγικά.
5. Η μελέτη και έρευνα του έργου και της ζωής του μεγάλου ιστορικού της αρχαιότητας Θουκυδίδη του Αλιμούσιου. Επίσης η επίδραση και η απήχηση του έργου του στην κοινωνία, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, καθώς και η ανάδειξη της σπουδαιότητας και εκλαΐκευσης του Θουκυδίδειου έργου, όπως φυσικά και η διάδοσή του.
6. Η μελέτη και προβολή των αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων της περιοχής του Αλίμου με την οργάνωση εκδηλώσεων, ξεναγήσεων κ.λπ.
7. Η πραγματοποίηση σεμιναρίων με σκοπό τη λαϊκή επιμόρφωση σε ευρύ κύκλο γνωστικών αντικειμένων.
8. Η δημιουργία τμημάτων εκμάθησης κάθε μορφής τέχνης και καλλιτεχνικής δημιουργίας (π.χ. γλυπτική, ζωγραφική, χαρακτική, φωτογραφία, χειροτεχνία, χορός κ.λπ.).
9. Η δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης.
10. Η συγκέντρωση λαογραφικού υλικού και η προβολή της λαϊκής παράδοσης και τέχνης.
11. Η ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Ωδείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
12. Η ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου, κινηματογραφικής λέσχης και η οργάνωση κινηματογραφικών προβολών.
13. Η λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και η προβολή και προώθηση του βιβλίου στους δημότες και τη νεολαία. Επίσης, η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της Βιβλιοθήκης και η ηλεκτρονική της σύνδεση με άλλες Βιβλιοθήκες.
14. Η έκδοση βιβλίων και εντύπων ή μέσων άλλης ηλεκτρονικής μορφής.
15. Η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για την ανάπτυξη πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων.
16. Η συνεργασία με τον Δήμο Αλίμου, με πολιτιστικούς οργανισμούς άλλων ΟΤΑ, φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Δικαίου, φορείς άλλων χωρών, με στόχο τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
17. Η εκπόνηση, μελέτη και υλοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών ή άλλων Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Δράσεων.
18. Η λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και εκμετάλλευση των πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλίμου (κλειστά και ανοικτά θέατρα κ.λπ.).

 

ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1. Η δημιουργία αθλητικών υποδομών και η προώθηση του Αθλητισμού.
2. Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλίμου (Αθλητικό Κέντρο, Κολυμβητήριο, Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο, Γήπεδα Αθλοπαιδιών κ.λπ.). Επίσης, των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην παραχωρημένη από την Ε.Τ.Α. έκταση στη Μαρίνα Αλίμου (κολυμβητικές δεξαμενές, γήπεδα, σύνοδες υποδομές και λοιπές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες).
3. Η δημιουργία μιας πολύπλευρης υποδομής για ολοκληρωμένα προγράμματα άθλησης στη συνοικία, στο σχολείο, στα σωματεία.
4. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του Μαζικού – Λαϊκού Αθλητισμού με την αξιοποίηση των προγραμμάτων μαζικού Αθλητισμού για την πρόσληψη κατάλληλου ειδικευμένου προσωπικού (γυμναστές – προπονητές κ.λπ.), με στόχο την καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων των κατοίκων του Αλίμου.
5. Η συνεργασία με τους Αθλητικούς Συλλόγους και τους λοιπούς μαζικούς φορείς της περιοχής, τις Ομοσπονδίες των Αθλημάτων της Γ.Γ.Α, το Υπουργείο Αθλητισμού και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα για την επίτευξη των σκοπών του.
6. Η παροχή υπηρεσιών για την εξασφάλιση της άθλησης σε μέλη οργανωμένων φορέων και μεμονωμένα άτομα, με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος, της ευγενούς άμιλλας, της ομαδικότητας και του ήθους, μέσω της προαγωγής της άθλησης και άσκησης των κατοίκων του Αλίμου.
7. Η διοργάνωση αθλητικών, κοινωνικών, ψυχαγωγικών και επιστημονικών εκδηλώσεων.
8. Η εκπόνηση επενδυτικών προγραμμάτων με στόχο την εξασφάλιση πόρων για την στήριξη της λειτουργίας των αθλητικών χώρων και την επέκταση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους φορείς, στο αθλούμενο κοινό και γενικά στο κοινωνικό σύνολο.
9. Η εκπόνηση, μελέτη και υλοποίηση σχετικών Εθνικών, Ευρωπαϊκών ή άλλων Προγραμμάτων και Αθλητικών Δράσεων.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη τα οποία κατανέμονται ως εξής:
Α) Επτά (7) δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και από τους οποίους οι δύο (2) προέρχονται από τη μειοψηφία των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Β) Έξι (6) ή κατά περίπτωση επτά (7) δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου.
Η περίπτωση των έξι (6) δημοτών ή κατοίκων προϋποθέτει πως οι εργαζόμενοι στο Νομικό Πρόσωπο υπερβαίνουν τους δέκα, ώστε να μετέχει στο Δ.Σ. και ένας εκπρόσωπός τους.
Γ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκτελωνιστών, ο οποίος ορίζεται από το Σύλλογο, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Οι υπηρεσίες του νέου Νομικού Προσώπου λειτουργούν βάσει των Οργανισμών των τριών Νομικών Προσώπων που συγχωνεύθηκαν και θα διαμορφωθούν ανάλογα ευθύς μόλις καταρτισθεί ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/07).

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Αρτέμης Καραμολέγκος

Aντιπρόεδρος: Νικόλαος Αλβανός

Τακτικά Μέλη
Παύλος Παπαδημητρόπουλος
Ιωάννης Μπάκας
Πέτρος Καραβατάς
Μαρίνα Φρίμη
Μαρία Τσαπάρα
Ιωάννης Βέργης
Μαρία Μουτσάτσου
Αναστάσιος Τσάγκαρης
Παναγιώτης Τρίμης
Γεράσιμος Μοσχόπουλος
Κωνσταντίνος Φαλιέρος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Οικισμού Εκτελωνιστών

Αναπληρωματικά Μέλη
Στέφανος Διαμαντής
Γεώργιος Μακαριγάκης
Ιωάννης Αντωνάκης
Άννα Κεσίσογλου
Μιχάλης Φαλκωνάκης
Ευφροσύνη Ζαχαριά
Αποστολία Σκλάβου
Βασιλική Καψάλη
Δήμητρα Κλεώπα – Μπίσμπα
Αντώνιος Φουστέρης
Θεμιστοκλής Δαλέζιος
Δήμητρα Μανιάτη
Μαρίνα Φραγκούλη – Εκπρόσωπος Συλλόγου Οικισμού Εκτελωνιστών

Διοίκηση Οργανισμού προηγούμενων ετών

 

2013 – 2017

Πρόεδρος: Στέφανος Διαμαντής
Aντιπρόεδρος: Νικόλαος Αλβανός

Τακτικά Μέλη:

 • Παύλος Παπαδημητρόπουλος
 • Ιωάννης Μπάκας
 • Πέτρος Καραβατάς
 • Μαρίνα Φρίμη
 • Σταύρος Πουλογιαννόπουλος
 • Άννα Κεσίσογλου
 • Εμμανουήλ Γαρυφαλάκης
 • Δήμητρα Κλεώπα-Μπίσμπα
 • Ιωάννης Βέργης
 • Νικόλαος Τσαμπαρλής
 • Βίλη Σωτηροπούλου
 • Γεράσιμος Μοσχόπουλος
 • Δήμητρα Σαρδέλη – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εκτελωνιστών

2012 – 2013

Πρόεδρος: Δημήτριος Γ. Καρανικόλας
Αντιπρόεδρος: Άρης Κιουρκτσόγλου

Μέλη:

 • Δήμητρα Κλεώπα-Μπίσμπα
 • Σοφία Κωσταμπάρη
 • Νικόλαος Τσαπάρας
 • Ρούλα Βράνη
 • Βασιλική Καψάλη
 • Σοφία Πλούμπη
 • Διονύσης Κόκκιας
 • Ιωάννης Προυντζόπουλος
 • Αντώνης Φουστέρης
 • Ηλίας Γρηγορίου
 • Γεράσιμος Μοσχόπουλος
 • Δήμητρα Σαρδέλη
 • Αμαλία Αθανασοπούλου

 

2011 – 2012

Πρόεδρος: Μουτσάτσου Μαρία
Αντιπρόεδρος: Δημάκης Δημήτριος

Μέλη:

 • Αργυρίου Αργύριος
 • Βράνη Γεωργία
 • Γιαννακούλιας Γεώργιος
 • Δεσύπρης Μάνθος
 • Ζακυνθινού Ευγενία
 • Καψάλη Βασιλική
 • Κιουρκτσόγλου Άρης
 • Μοσχόπουλος Γεράσιμος
 • Παπαμακάριος Μιχάλης
 • Τσαπάρας Νικόλαος
 • Φουστέρης Αντώνιος
 • Σρέσκοβιτς ‘Αννα

 

2010 – 2011

Πρόεδρος: Μουτσάτσου Μαρία
Αντιπρόεδρος: Δημάκης Δημήτριος

Μέλη:

 • Αργυρίου Αργύριος
 • Βράνη Γεωργία
 • Γιαννακόπουλος Γεώργιος
 • Δεσύπρης Μάνθος
 • Ζακυνθινού Ευγενία
 • Καψάλη Βασιλική
 • Κιουρκτσόγλου Άρης
 • Κόκκιας Διονύσιος
 • Μοσχόπουλος Γεράσιμος
 • Τσαπάρας Νικόλαος
 • Φουστέρης Αντώνιος

 

2008 – 2010

Πρόεδρος: Μουτσάτσου Μαρία
Αντιπρόεδρος: Αργυρίου Αργύριος

Μέλη:

 • Ανδριανάκης Ιωάννης
 • Βάρδας Ιωάννης
 • Βράνη Ρούλα
 • Δροσόπουλος Νικόλαος
 • Κουής Βασίλειος
 • Μοσχόπουλος Γεράσιμος
 • Παπαμακάριος Μιχάλης
 • Παπανικολάου Νικόλαος
 • Παύλου Βλάσσης
 • Προυντζόπουλος Ιωάννης
 • Σαρδέλη Δήμητρα
 • Σινάνη Αιμιλία
 • Τσέκας Αχιλλέας

 

2007 – 2008

Πρόεδρος: Κωσταμπάρη Σοφία
Αντιπρόεδρος: Δροσόπουλος Νικόλαος
Γραμματέας: Βράνη Ρούλα

Μέλη:

 • Αργυρίου Αργύρης
 • Βάρδας Ιωάννης
 • Κλεισαρχάκης Μανώλης
 • Κουής Βασίλειος
 • Μανωλαράκη Κλέα
 • Παπαμακάριος Μιχάλης
 • Παύλου Βλάσσης
 • Παύλου Έφη
 • Σαρδέλη Δήμητρα
 • Σινάνη Αιμιλία
 • Ταμαρέση Ρούλα
 • Φάρος Μανώλης

 

2006 – 2007

Πρόεδρος: Κωσταμπάρη Σοφία
Αντιπρόεδρος: Δροσόπουλος Νικόλαος
Γραμματέας: Βράνη Ρούλα

Μέλη:

 • Αργυρίου Αργύρης
 • Βάρδας Ιωάννης
 • Κλεισαρχάκης Μανώλης
 • Κουής Βασίλειος
 • Μανωλαράκη Κλέα
 • Παπαμακάριος Μιχάλης
 • Παύλου Βλάσσης
 • Σαρδέλη Δήμητρα
 • Σινάνη Αιμιλία
 • Ταμαρέση Ρούλα
 • Τσαρπαλής Ηλίας
 • Φάρος Μανώλης

 

2005 – 2006

Πρόεδρος: Μπελιάς Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Πιερράκος Παναγιώτης
Γραμματέας: Μανέτου Μαρία

Μέλη:

 • Φουστέρης Αντώνης
 • Γεωργόπουλος Ευστάθιος
 • Κατσή Γεωργία
 • Κίτσου Σοφία
 • Παπαθανασίου Σταμάτης
 • Παύλου Βλάσσης
 • Ρέντζου-Κατουφοπούλου Ελένη
 • Σαρδέλη Δήμητρα
 • Σταύρου Ευαγγελία
 • Τζουμάνη Ελένη
 • Τσιτσώνη Κατερίνα
 • Φάρος Μανώλης