Νέα

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του Α’ Ανοικτού Γυμναστηρίου (γήπεδο Τραχώνων – Λεωφ. Ιωνίας & Ήρωος Μάτση)

12 Αυγούστου 2017,  Ανακοινώσεις

Ο Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Αλίμου (Θ.Ο.Π.Α.Α.) προκηρύσσει ανοικτό προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του Α’ Ανοικτού Γυμναστηρίου (γήπεδο Τραχώνων – Λεωφ. Ιωνίας & Ήρωος Μάτση) βάσει των αποφάσεων 65 και 66/2017 του Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 – ΦΕΚ 101/31.7.1990, τεύχος Α’ για τον «Εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/8.6.2066, τεύχος Α’: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού στις 4 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη, από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 300,00 € (τριακοσίων €) μηνιαίως.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με το 12πλάσιο ποσοστού 10% της τιμής εκκίνησης, ήτοι 360,00 € (τριακόσια εξήντα €)

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης αρχικής περίληψης διακήρυξης καθώς και τυχόν επαναληπτικών διακηρύξεων, εάν ο αρχικός διαγωνισμός αποβεί άγονος, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τα Γραφεία του Θ.Ο.Π.Α.Α. (Ιωνίας 24 – Άλιμος) κατά τις εργάσιμες ημέρες από 10.00 π.μ. – 16.00 μ.μ. (τηλ. 210 – 9942500)

Ο Πρόεδρος του Θ.Ο.Π.Α.Α.

Αρτέμης Καραμολέγκος