Αποφάσεις ΔΣ

2016

12 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του ΘΟΠΑΑ, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις :
Του άρθρου 2 παρ. 13 περ VIII του Ν. 2286/95.
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Απ. Υπ. ΕΣ 11389/93)
2. Την Κ.Υ.Α 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β΄24-7-02).

συνέχεια

12 Νοεμβρίου 2016

This is a block where you can quickly describe less important services or side services which do not require lot of attention or maybe are the part of the main product or service.
συνέχεια

10 Σεπτεμβρίου 2016

This is a block where you can quickly describe less important services or side services which do not require lot of attention or maybe are the part of the main product or service.
συνέχεια

12 Αυγούστου2016

This is a block where you can quickly describe less important services or side services which do not require lot of attention or maybe are the part of the main product or service.
συνέχεια

2015

Heading with Theme Font

This is a block where you can quickly describe less important services or side services which do not require lot of attention or maybe are the part of the main product or service.

Heading with Theme Font

This is a block where you can quickly describe less important services or side services which do not require lot of attention or maybe are the part of the main product or service.